Rollover 2016 - 2017 Oorrol

Alle geregistreerde modules vir 2017 word outomaties op SUNLearn geskep en alle studente word vir hul modules gelaai tydens studenteregistrasie.

Dui asb aan watter modules u toegang tot moet hê (beide eerste en tweede semester modules) en of die 2016 inhoud oorgedra moet word.

Vir versoeke vir die oorrol van gekombineerde modules (meta of MT-modules) of kortkursusse stuur asb. ’n e-pos aan learn@sun.ac.za.

2016 modules gaan vir ’n beperkte tyd in 2017 as versteekte modules beskikbaar wees. Om te verseker dat oorrolversoeke afgehandel word voor die nuwe akademiese jaar moet versoeke asb. voor 9 Desember gestuur word. Die aansoeker sal per e-pos in kennis gestel word sodra sy/haar versoek afgehandel is.

LET WEL ASB.: Ons hanteer hierdie versoeke in die volgorde wat ons dit ontvang. Indien meer as een kollega dieselfde versoek deurstuur, gaan ons net die eerste versoek hanteer. Kommunikeer dus asb. onder mekaar dat ons nie teenstrydige versoeke ontvang nie.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All registered 2017 modules are created automatically on SUNLearn and all students are enrolled to their modules during student registration.

Please indicate which modules you must have access to (both first and second semester modules) and whether the 2016 contents should be transferred.

Requests for the rollover of combined modules (meta or MT modules) or short courses must please be emailed to learn@sun.ac.za.

2016 modules will be available for a limited time in 2017 as hidden modules. To ensure that rollover requests are completed before the new academic year , requests for rollovers should be sent before 9 December. The requester will be notified by email when his/her request has been completed.

PLEASE NOTE: We'll manage these requests in the order that we receive them. If more than one colleague sends in the same request, we'll only mange the first one. Please communicate among yourself so that we do not receive conflicting requests.
Verskaf asb u kontakbesonderhede:
Please provide your contact details:
Titel, naam en van
Title, name and surname
US nommer
US number
E-pos adres
Email address
Vul asb die vorm in. As u in beheer van meer as 10 modules is, vul 10 hier in, stoor dit, maak die vorm weer oop en vul die res in.
Please fill in the form. If you are in charge of more than 10 modules, then fill in the form, save it, open it again and fill in the rest.
Verskaf asb modulekodes, bv. 12345-114, nie net module name nie. Vul in een kode in per teksboks. Gee asb. personeel se gebruikersname of US nommers (nie net voorletters en van nie). Voeg name langsmekaar in die teksboks teenoor die modulekode.
Please provide the module codes, eg 12345-114, not just the module name. Give one code per text box. Please give staff usernames or US numbers (not just initials and surname). Place names next to each other in the text box next to the module code. 
Module kode
Module code
Module naam
Module name
Personeel wat ook toegang moet hê
Staff that must also have access
Moet die 2016 inhoud  hierna oorgedra word?
Should the 2016 content be transferred here?
Ja / Yes
Nee / No
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8
Module 9
Module 10